oXyShop
Pravidla soutěží
V našich magazínech pořádáme občas soutěže pojmenované jako Expertiáda a Týdenní šance. Ve stejnou chvíli můžou v našich magazínech probíhat různé soutěže.


Expertiáda

 • Průběžná soutěž pro různý počet výherců o hodnotné ceny složená z 10 otázek
 • Otázky běží na homepage serveru v 10 po sobě jdoucích pracovních dnech
 • Z nabízených odpovědí na jednotlivé otázky je vždy pouze 1 správná
 • Na stránku o soutěži se dostanete tak, že na konec URL homepage serveru zadáte /expertiada


 • Zúčastnit se mohou registrovaní čtenáři všech našich magazínů, jež dodrží pravidla soutěže
 • Do slosování jsou zařazeni ti, kdo odpoví správně aspoň na 8 otázek z 10


Týdenní šance

 • Jednorázová soutěž o hodnotnou cenu pro 1 výherce složená z 1 nebo více otázek
 • Otázka je na homepage serveru 7 po sobě jdoucích kalendářních dní od pondělí do neděle
 • Z nabízených odpovědí na jednotlivé otázky je vždy pouze 1 správná
 • Zúčastnit se mohou registrovaní čtenáři všech našich magazínů, jež dodrží pravidla soutěže
 • Do slosování jsou zařazeni ti, kdo odpoví správně na všechny soutěžní otázky
Úplná pravidla Expertiád a Týdenních šancí


Tato pravidla platí pro pořádání vědomostních soutěží pojmenovaných jako Expertiáda a Týdenní šance konaných na webových stránkách online magazínů z mediální skupiny oXyMedia, dále jen „Soutěže“. Tyto body naposledy aktualizované 17.3.2019 popisují úplná pravidla pro konání Soutěží, dále jen „Pravidla“.


I. Pořadatelé


1. Organizátorem Soutěží je společnost oXyShop s.r.o., IČ: 274 04 129, DIČ: CZ27404129 se sídlem Brodská 570, 261 01, Příbram V-Zdaboř, dále jen „Organizátor“.

2. U jednotlivých Soutěží může figurovat i jiná firma jako spoluorganizátor (sponzor), dále jen „Spoluorganizátor“.

3. Organizátor a Spoluorganizátor jsou dále společně označováni jako „Pořadatelé“.


II. Obecná ustanovení


1. Expertiáda běží 10 pracovních dní na webových stránkách Organizátora v online magazínu, kterého se soutěž týká. O víkendech a státních svátcích má Expertiáda přestávku.

2. Týdenní šance běží 7 kalendářních dní (od pondělí do neděle) na webových stránkách Organizátora v online magazínu, kterého se soutěž týká.

3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěže zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit jejich pravidla, dále jen "Změna soutěží".

4. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

5. Z účasti v Soutěžích jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora.

6. Účastí v Soutěžích se všichni účastníci zavazují dodržovat jejich Pravidla, jež jsou zveřejněna na této právě zobrazené stránce.


III. Účast v Soutěžích


1. Soutěží se může zúčastnit každý uživatel, který má u nás uživatelský profil (ten pomocí stejných přihlašovacích údajů umožňuje přihlášení do online magazínů Digimanie, Relaxuj, Svět audia, Svět hardware, Svět mobilně, TV Freak), dále jen "Účastník".

2. Je zakázáno účastnit se Soutěží pomocí duplicitních profilů. Porušení tohoto bude mít za následek vyloučení z aktuální Soutěže.

3. Je zakázáno účastnit se Soutěží více členům jedné rodiny (někteří zvyšovali svou šanci hlasováním pod dalším profilem za rodiče, babičku apod.).

4. Je zakázáno v průběhu Soutěží kdekoli diskutovat o aktuálních soutěžních otázkách a odpovědích. Porušení tohoto bude mít za následek vyloučení z aktuální Soutěže.

5. Přihlášení do Soutěží je technicky realizováno vyplněním formuláře dostupného na webové stránce magazínu pořádajícího Soutěže a odesláním zadaných údajů, což nemusí být dostupné nebo funkční  v případě blokování částí webové stránky pomocí AdBlocku apod., dále jen „Účast v Soutěžích“.

6. U jednotlivých Soutěží se může vyskytnout další podmínka pro účast v losování (např. přihlásit se pro odběr newsletteru na webu Spoluorganizátora).

7. Pro každou Soutěž může být vypsána výhra či více výher, dále jen „Výhry“, které získají vylosovaní uživatelé splňující všechna Pravidla Soutěže, dále jen "Výherci".


IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů


1. Účastí v Soutěži každý Účastník výslovně uděluje souhlas s tím, že Organizátor je oprávněn prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat jeho osobní údaje a užít jeho jména a dalších osobních údajů ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány zvukové a obrazové záznamy projevů osobní povahy účastníka. Zaměstnanci Organizátora jsou vázáni povinností zachovávat mlčenlivost.

2. Souhlas účastníka Soutěží se zpracováním údajů, udělený podle těchto pravidel, je dobrovolný a může být kdykoliv v průběhu Soutěží odvolán. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje Účastníka zlikvidovány a účast v Soutěžích tím pro něj končí.

3. Organizátor tímto informuje každého Účastníka Soutěží, který poskytl nebo poskytne své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“). Osobní údaje Účastníků jsou shromažďovány prostřednictvím elektronických nosičů informací, v rozsahu Účastníkem poskytnutých údajů, pouze za účelem provádění Soutěží. E-mailové adresy Účastníků Soutěží, kteří v soutěžním formuláři vyjádří s tímto svůj souhlas, mohou být předány Spoluorganizátorovi, a to pouze za účelem propagačním. Po ukončení Soutěže zkontaktujeme každého Výherce, aby nám sdělil adresu pro odeslání Výhry, kterou následně za tímto účelem předáme Spoluorganizátorovi, aby mu Výhru odeslal. Pokud Spoluorganizátor není uveden, odešle Výhru Organizátor.

4. Účastník má ve svém uživatelském profilu přístup k jeho osobním údajům a má možnost jejich opravy nebo doplnění. Účastník má právo požadovat odstranění porušení povinností Organizátora jiným způsobem ve smyslu § 11 a § 21 Zákona.


V. Informování o dosavadní účasti


1. Jakmile Účastník odešle odpověď na aktuální otázku ze Soutěže, přijde mu o tom na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském profilu zpráva. V případě Expertiády bude obsažen i odkaz na stránku s jejím průběhem, kde bude vyznačeno, které otázky Účastník dosud a jak zodpověděl.

2. V případě podezření na chybu v otázce nebo v odpovědích informujte šéfredaktora na jeho e-mailu uvedeném v kontaktech - pokud bude opodstatněné, odpoví (jakmile to bude možné).

3. Pokud se vyskytne u nějaké otázky faktická chyba, bude při vyhodnocení zohledněna (může tak dojít i k anulaci všech odpovědí na danou otázku).


VI. Vyhodnocení Expertiády


1. Účastníci, kteří zodpověděli správně aspoň 8 soutěžních otázek Expertiády z celkového počtu 10 a splnili případnou další podmínku pro účast v losování, se seřadí od nejvyššího počtu správných odpovědí po nejnižší. Pak se Účastníci se stejným počtem bodů seřadí abecedně podle jejich e-mailové adresy a generátorem náhodných čísel na Random.org (podle atmosferického šumu) se určí pořadí Účastníků, kteří se stanou Výherci.

2. Vyhodnocení Expertiády proběhne typicky do 4 týdnů od prezentace poslední otázky, a to formou aktualizace původního článku o startu. Uvedena budou uživatelská jména (loginy) Výherců a počty získaných bodů.

3. Organizátor bude Výherce o jeho Výhře informovat také pomocí e-mailu odeslaného na adresu v jeho profilu. Pokud výherce do 14 dnů na tento e-mail neodpoví, nebo nezkontaktuje Organizátora jiným způsobem, jeho nárok na Výhru zaniká.


VII. Vyhodnocení Týdenní šance


1. Účastníci, kteří zodpověděli správně všechny soutěžní otázky Týdenní šance a splnili případnou další podmínku pro účast v losování, se seřadí podle abecedního pořadí jejich uživatelského jména a pak se pomocí generátoru náhodných čísel na Random.org (na základě atmosferického šumu) určí pořadí Účastníka, který se stane Výhercem.

2. Vyhodnocení Týdenní šance proběhne typicky do 4 týdnů od jejího ukončení, a to formou aktualizace původního článku o startu. Uvedeno bude uživatelské jméno (login) Výherce.

3. Organizátor bude Výherce o jeho Výhře informovat také pomocí e-mailu odeslaného na adresu v jeho profilu. Pokud výherce do 14 dnů na tento e-mail neodpoví, nebo nezkontaktuje Organizátora jiným způsobem, jeho nárok na Výhru zaniká.

 

VIII. Výhra a její předání


1. Organizátor bude Výherce o jeho nároku na Výhru informovat kromě jeho uvedení ve vyhodnocení i pomocí e-mailu odeslaného na adresu v jeho uživatelském profilu. Pokud Výherce do 14 dnů na tento e-mail neodpoví, nebo nezkontaktuje Organizátora jiným způsobem, jeho nárok na Výhru zaniká.

2. Předání Výhry může být podmíněno podpisem darovací smlouvy. V takovém případě k předání Výhry dojde až po podepsání darovací smlouvy v prostorách brněnské pobočky společnosti oXyShop s.r.o.

3. Pokud nebude třeba podepsat darovací smlouvu, bude po reakci na náš e-mail o Výhře cena Výherci bezplatně odeslána od Organizátora nebo Spoluorganizátora na jím uvedenou adresu v rámci ČR. Do zahraničí (včetně SR) bude výhra odeslána buď od Organizátora s tím, že výherce zaplatí pomocí dobírky přepravu, nebo bezplatně od Spoluorganizátora (u každé Soutěže to může být jiné a Výherce s tím bude před odesláním srozuměn).

4. Pokud se Výhra odeslaná do zahraničí z nějakého důvodu vrátí zpět Organizátorovi, nárok na opětovné zaslání Výherci do zahraničí zaniká. V takovém případě pokud Výherce uvede Organizátorovi do 7 pracovních dní adresu v rámci České republiky, bude mu na ni výhra bezplatně odeslána, v opačném případě Výherci nárok na Výhru zaniká.

5. Účastí v Soutěži každý Účastník akceptuje, že Organizátor nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu Výher, že Výhry nejsou soudně vymahatelné a nelze za ně požadovat finanční náhradu ani jinou kompenzaci. Výhry není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné odměny, než je Organizátorem stanovena.

6. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry odměnami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Výher v případě, že mu Výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být předány Výhercům v souladu s těmito Pravidly.

7. Záruka není na Výhru poskytována. V případě závady nechť Výherce informuje Organizátora a ten osloví Spoluorganizátora, který Výhru věnoval, zda by ji nevyměnil za jinou nebo neopravil, ale jestli tak učiní, bude záviset pouze na jeho ochotě (nelze po Pořadatelích cokoli vymáhat).


IX. Závěrečná ustanovení


1. Pravidla nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zahájení každé konkrétní Soutěže.