oXyShop

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky oXyShop s.r.o. pro prodej reklamy


1. Uzavření smlouvy o zveřejnění reklamní kampaně
  • Reklamní kampaň se přijímá výhradně na základě objednávky, případně na základě uzavřené smlouvy.
  • Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti zejména pak:
   – obchodní jméno zadavatele
   – sídlo zadavatele
   – fakturační adresu zadavatele
   – IČ a DIČ zadavatele
   – jméno odpovědné osoby za zadavatele
   – přesné zadání objednávané služby
  • Zadavatel objednávku doručí na adresu vydavatele poštou, faxem, osobně nebo e-mailem; jako doklad o přijetí objednávky oXyShop s.r.o. upřesní termín zveřejnění reklamní kampaně včetně kalkulace ceny.
  • Potvrzením písemné objednávky vydavatelem je uzavřen smluvní vztah.
2. Inzertní podklady
  • Za včasné a bezchybné dodání podkladů do obchodního oddělení je odpovědný zadavatel reklamní kampaně.
  • Zadavatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro reklamní kampaň. Vydavatel není odpovědný za příp. porušování práv třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu zadavatel přebírá veškeré závazky vyplývající z takovýchto oprávněných nároků a je povinen nahradit vydavateli škody, které mu výše uvedeným jednáním zadavatele vzniknou.
3. Vydavatelské podmínky
  • Pokud není sjednán přesný termín reklamní kampaně, bude inzerce zveřejněna v nejbližším možném termínu.
  • Pokud zadavatel objedná inzerci o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům reklamních formátů na serveru, bude reklamní sdělení přizpůsobeno nejbližšímu možnému rozměru a tak také kalkulováno.
  • Podrobná pravidla a specifikace reklamních formátů Vydavatele jsou uvedené na adrese oxymedia.cz/reklamni-formaty.
4. Právo odmítnout reklamu
  • Vydavatel má právo odmítnout zveřejnění reklamy z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohlo poškodit dobré jméno vydavatele. Vydavatel je povinen oznámit tuto skutečnost zadavateli, ale není povinen odmítnutí zdůvodňovat.
  • Vydavatel má právo nepřijmout objednávku reklamní kampaně od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou reklamní kampaň, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.
5. Neplnění zakázky
  • Pro případ zásahu vyšší moci je oXyShop s.r.o. zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
  • Pokud nedojde vinou zadavatele k naplnění dohodnuté zakázky, je zadavatel povinen po vyúčtování zakázky uhradit skutečnému plnění odpovídající cenu, tedy zrealizovanou část kampaně.
6. Storno poplatky
  • V případě, že je objednaná reklamní kampaň zrušena do 14 dnů před zahájením kampaně, oXyShop s.r.o. si vyhrazuje účtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednávky.
  • V případě, že je objednaná reklamní kampaň zrušená méně než 14 dní před zahájením kampaně, oXyShop s.r.o. si vyhrazuje účtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednávky.
7. Platební podmínky
  • Zadavatel uděluje Vydavateli výslovný souhlas se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb.
  • Vydavatel vystaví za reklamní kampaň v kalendářním měsíci daňový doklad v elektronické podobě opatřený elektronickým podpisem, který zašle na kontaktní e-mail Zadavatele.
  • Splatnost úhrady za reklamní kampaň je do 30. dne měsíce následujícím po měsíci, v němž byla reklama poskytnuta.
  • Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, ve kterém byla reklama poskytována.
  • Zadavatel není v prodlení s úhradou platby, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka připsána na bankovní účet Vydavatele.
  • Pokud nebudou pohledávky vydavatele uhrazeny Zadavatelem ve lhůtě splatnosti, bude si Vydavatel nárokovat sankce ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  • Vydavatel je oprávněn požadovat na základě vyhodnocení bonity klienta zaplacení zálohy na zveřejňovanou reklamní kampaň až do výše 100 % z její ceny.
8. Reklamace
  • Reklamovat kampaň je možné písemně do 5 pracovních dnů ode dne ukončení reklamní kampaně.
  • Zadavatel má v případě chybného zveřejnění reklamy ze strany Vydavatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů, špatné uvedení sponzora soutěže) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.
9. Závěrečná ustanovení
  • Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky realizujeme vždy po dohodě a za smluvní cenu.
  • Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamní kampani a uveřejněných dle těchto obchodních podmínek.
  • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást ceníků. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.
  • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2010.Terms of Business of oXyShop s.r.o. for the Sale of Advertising


1. Contract about Publication of Advertising Campaign
  • An advertising campaign shall be accepted exclusively on the basis of an order, or on the basis of an executed agreement.
  • An order must include all of the necessary content, which is primarily as follows:
   – client´s business name
   – client´s registered address
   – client's billing address
   – client's identification number (IČ) and tax identification number (DIČ)
   – name of responsible representative for client
   – exact specification of the service being ordered
  • The Client shall deliver the order to the Publisher´s address by mail, by fax, in person or by e-mail; as proof of the acceptance of the order, oXyShop s.r.o. will specify time of the publication of the advertising campaign including a calculation of its price.
  • A contractual relationship is entered into as of the confirmation of a written order by the Publisher.
2. Underlying Information for Advertising
  • The Client shall be liable for the timely and correct provision of underlying information for the advertising campaign to the commercial department.
  • The Client shall also be also liable for the content and legal permissibility of text and image templates for the advertising campaign. The Publisher shall not be liable for any breaches of the rights of third parties. In the event of the assertion of a claim by a third party in connection with the publication of a demonstrably untrue or legally non-permissible advertisement, the Client assumes all liabilities arising from such legitimate claims and shall have an obligation to compensate the Publisher for the damages incurred by it as a result of the actions of the Client as stated above.
3. Publishing Terms
  • Unless an exact date for the advertising campaign has been agreed upon, the advertising will be published as soon as possible.
  • If the Client orders advertising with dimensions which do not correspond to standard dimensions of advertising formats of the server, advertisement will be adjusted to the closest possible dimensions and will be calculated as such.
  • Detailed rules and specifications of Publisher's ad formats are on page oxymedia.cz/reklamni-formaty.
4. Right to Refuse Advertising
  • The Publisher will have the right to refuse the publication of advertising based on inappropriate content, origin or form, and if it is against laws, decrees, good morals and customs, or is inconsistent with Publisher´s interests or could damage Publisher´s reputation. The Publisher have an obligation to notify the Client of such fact, but don't have an obligation to state the reasons for the refusal.
  • The Publisher have the right to decline an order for an advertising campaign from a Client who owes for a previously published advertising campaign, or to suspend performance until the payment of the owed amount.
5. Non-Performance of Order
  • In the event of the occurrence of higher power, oXyShop s.r.o. will be relieved of liability for the performance of obligations and for the provision of compensation for incurred damage.
  • If an agreed order is not fulfilled by fault of the Client, the Client will have an obligation to pay a price corresponding to the actual performance, i.e. the implemented part of the campaign, after the accounting of the order.
6. Cancellation Fees
  • In the event that an ordered advertising campaign is cancelled within 14 days prior to the commencement of the campaign, oXyShop s.r.o. reserves the right to charge a cancellation fee in the amount of 50 % of the price of the order.
  • In the event that an ordered advertising campaign is cancelled less than 14 days prior to the commencement of the campaign, oXyShop s.r.o. reserves the right to charge a cancellation fee in the amount of 100 % of the price of the order.
7. Payment Terms
  • The Client grants the Publisher express consent to send tax documents in electronic form including an electronic signature in accordance with Act No. 227/2000 Coll.
  • The Publisher will issue a tax document in electronic form, including an electronic signature, for the advertising campaign in the calendar month, which it shall send to the Client´s contact e-mail.
  • The deadline for payment for the advertising campaign shall be the 30th day of the month following the month in which the advertising was provided.
  • The date of taxable supply shall be the last calendar day of the month in which the advertisement was provided.
  • The Client will not be in delay of making a payment if the correct amount was credited to Publisher's bank account no later than on the last day of its deadline.
  • If the Publisher´s claims are not paid by the Client within the payment deadline, the Publisher reserves the right to charge a penalty of 0.05 % of the due amount for each day of delay.
  • Based on evaluation of reliability of the Client, the Publisher could require payment for the advertising campaign in advance, up to the amount of 100 % of its price.
8. Complaints
  • Complaints against a campaign could be made in writing within 5 business days of the date of termination of the advertising campaign.
  • In the event of erroneous publication of advertising by Publisher (incorrectly entered URL, mistaken confusion of advertisements, incorrect listing of the sponsor of a contest), the Client will be entitled to a discount, or compensatory publication. A discount will always be provided to the extent in which the purpose of the advertisement was restricted.
9. Final Provisions
  • Special or atypical commercial projects outside of pricelist terms could be realized upon agreement and for a contractual price.
  • The Publisher will not be liable for the truthfulness of information contained in the advertising campaign and published under these terms of business.
  • These terms of business are an integral part of pricelists. Deviation from terms specified above is possible on the basis of a written agreement.
  • These terms of business are valid as of 1 December 2010.