oXyShop
Cookies na webech z mediální skupiny oXyMedia
Pro pro možnost přihlášení ke svému profilu používají naše weby soubory cookies (podobně jako většina jiných webů). Jde o velmi malé textové soubory s údaji týkajícími se provozu webových stránek, jež ukládají webové prohlížeče do počítačů návštěvníků.

Tyto soubory cookies se používají od počátku webových stránek, jelikož usnadňují jejich používání, přičemž každý uživatel je může ve svém webovém prohlížeči zakázat. Legislativa Evropské Unie vyžaduje, aby provozovatelé webů informovali své návštěvníky, jaké soubory cookies jejich weby používají a aby se snažili od nich získat souhlas s jejich používáním.

Kromě vlastních cookies nutných pro základní funkčnost naše weby používají i cookies třetích stran za účelem analýzy návštěvnosti (Google Analytics) nebo personalizaci reklam pro jejich lepší cílení (reklamní systémy jako např. Google AdSense).

Na našich webech nejsou tlačítka nebo pluginy sociálních sítí, a proto naše weby cookies pocházející od těchto služeb neukládají. Díky tomu je načítání stránek rychlejší, návštěvníci načítají méně dat a jejich pohyb na našich webech není těmito službami sledovatelný.

Pokud si nepřejete, aby naše weby ukládaly soubory cookies do Vašeho počítače, máte možnost naše weby nepoužívat (nenavštěvovat je), nebo cookies blokovat.

Show english translation

Cookies on websites from media group oXyMedia


Cookies are very small files with data about traffic in websites, which are saved into computers of their visitors. Cookies exists since the begining of World Wide Web becouse they are improving usability and user experience of browsing. Each visitor can forbid their usage in his web browser. Webmasters needs to inform about their usage becouse of legislation of European Union.

Besides our own cookies which are necessary for our websites to function properly, our websites are also using cookies from third parties for analyzing traffic (Google Analytics) or personalization of ads (Google AdSense).

If you don't want to save cookies from our websites to your computer, you can do that by stop visiting our websites or block cookies entirely.


Informace o zpracování osobních údajů


v případě zpracování osobních údajů fyzické osoby, nezbytného na základě uděleného souhlasu pro specifikované účely a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce
 • 1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost oXyShop s.r.o., se sídlem Brodská 570, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram, IČ: 274 04 129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 115902 (dále jen „správce“).
 • 1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Lazaretní 925/9, 615 00 Brno-Židenice, adresa elektronické pošty info@oxyshop.cz, telefon 511 113 111.
 • 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů
 • 2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  • 2.1.1. účely uvedené v odstavci 4) těchto Informací na základě souhlasu, který jste poskytli prostřednictvím formuláře na webových stránkách internetových magazínů provozovaných správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  • 2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2.2. Souhlas lze kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na shora uvedené kontaktní údaje správce.

3. Druh a rozsah zpracovávaných a shromažďovaných osobních údajů
V souvislosti se službami, které správce poskytuje, poskytuje obvykle následující údaje:
 • 3.1. e-mailová adresa a případně přezdívka (pokud byla sdělena),
 • 3.2. heslo (v hash podobě),
 • 3.3. jméno a příjmení (pokud byla sdělena),
 • 3.4. doručovací adresa (pokud byla sdělena),
 • 3.5. specifikace zpráv a zpravodajství, jehož zasílání je požadováno, obsah takových zpráv a dobu jejich zaslání,
 • 3.6. zadané příspěvky (obsah komentářů apod.) a reakce na příspěvek,
 • 3.7. údaje o aktivitě v rámci služeb (uložením informací o provedení registrace a změn v účtu, vč. např. IP adresy, ze které byla změna provedena a času dané akce).

4. Účel zpracování osobních údajů
 • 4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
  • 4.1.1. zasílání přehledu článků,
  • 4.1.2. účast v internetových diskuzích,
  • 4.1.3. účast v soutěžích a anketách a zaslání případných cen,
  • 4.1.4. zasílání obchodních a marketingových sdělení
  • 4.1.5. zasílání obchodních sdělení správcem na základě uděleného souhlasu a plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 • 4.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

5. Doba uložení osobních údajů
 • 5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu deseti let od dne, kdy jste nám je poskytli prostřednictvím formuláře na webových stránkách internetových magazínů a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6. Další příjemci osobních údajů
 • 6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce účetní služby, poskytovatelé IT hostingu a software, marketingové agentury, poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb, jiné třetí strany, které pro správce vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu.
 • 6.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • 6.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Práva subjektů údajů
 • 7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • 7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • 7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.